Burrs the latest status, Schneeberger Feb 2018

Fir tree burr

Fir tree burr produced on Schneeberger tool and cutter grinding machine